Vergoeding en betalingsvoorwaarden

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoedt de weerbaarheids- trainingen in de aanvullende verzekering onder  ‘overige psychologische zorg’ (meestal komt dit neer op een vergoeding van 75%, soms 100%). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Bij  andere zorgverzekeraars is er kans op vergoeding onder de aanvullende verzekering ‘alternatieve geneeswijze’.

Indien u een minimuminkomen heeft, dan kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente. Als uw zoon of dochter een PGB of rugzakje heeft, dan is het mogelijk om de training/coaching uit dit budget te bekostigen.

Indien u u geen aanspraak kunt maken op één van bovengenoemde vergoedingen, dan biedt praktijk Vast & Zeker de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Betaling
• De betaling dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Praktijk Vast & Zeker te zijn overgemaakt. De prijzen zijn inclusief BTW.

Geheimhouding
• Praktijk Vast & Zeker is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en
gegevens van de opdrachtgever aan derden, tenzij hier goedkeuring voor gegeven
wordt.

Annulering 

• De inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos worden
geannuleerd. Bij annulering van een opdracht tot twee weken voor aanvang wordt
50% van de totale opdrachtwaarde in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever
100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.
• Uitzondering op deze regeling zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk tussen de
deelnemer en Praktijk Vast en Zeker schriftelijk is afgesproken en de deelnemer dit
ook als zodanig kan overleggen. Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op
gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

• Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is, behoudt Praktijk Vast en Zeker zich het recht voor de training te annuleren, uit te stellen dan wel te combineren.

• In geval van overmacht van de kant van Praktijk Vast en Zeker zal er in overleg een passende oplossing gezocht worden.